ZGŁOSZENIE KIEROWANE DO RZECZNIKA FUNDUSZY EUROPEJSKICH
W SPRAWACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020
 1. Imię i Nazwisko lub nazwa firmy:(*)
  Nie podano Iminia i Nazwiska lub nazwy firmy.
 2. Kategoria zgłaszającego(*)  Nie wybrano żadnej kategorii zgłaszającego.
 3. Typ sprawy(*)
  Nie wybrano typu sprawy.
 4. pozioma linia

 5. Szczegółowy opis sprawy(*)

  0/2000

 6. Dane kontaktowe (e-mail lub adres tradycyjny lub nr telefonu).(*)

  0/500

 7. pozioma linia

 8. Oświadczenie(*)
  Proszę o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 9. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

   Administratorem danych osobowych jest Zarząd Województwa Podkarpackiego, będący Instytucją Zarządzającą RPO WP na lata 2014-2020, mający siedzibę przy al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów.

   Dane osobowe zbierane są w celu realizacji zadań Rzecznika Funduszy Europejskich wynikających z art. 14a ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.), w szczególności przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń, w tym skarg i wniosków, dotyczących utrudnień i propozycji usprawnień w zakresie realizacji RPO WP na lata 2014-2020 oraz udzielania na nie odpowiedzi, jak również prowadzenia rejestru zgłoszeń, w tym skarg i wniosków, oraz archiwizacji dokumentów gromadzonych i wytwarzanych przez Rzecznika.

   Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi:

  - 14a ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. 2017 poz. 1460, z późn. zm.),

  - rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46),

   Państwa dane nie będą udostępnione podmiotom innym niż uprawnione na podstawie przepisów prawa;

   Państwa dane będą przechowywane do czasu zakończenia realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego wydłużonego o okres wynikający z realizacji obowiązku archiwizacyjnego zgodnie z instrukcją kancelaryjną Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.

   Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych osobowych, ich poprawiania i uzupełniania.

   Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

   W przypadku naruszenia prawa do ochrony danych osobowych przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

   

 10. (*)
  Proszę o potwierdzenie uzyskania informacji RODO.
 11. pozioma linia

  Aby wysłać formularz, należy wpisać liczby z obrazka.
 12. Captcha:(*)
  Captcha: OdświeżProszę przepisać treść z rysunku.